Điều khoản & Điều kiện

Điều khoản & Điều kiện

Quyền sở hữu trang web

FXChoice có quyền sở hữu và duy trì trang web này. Việc tải xuống hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào từ trang web này sẽ không chuyển quyền sở hữu cho bạn. Tất cả các nội dung được truyền đến trang web này đều thuộc sở hữu của FXChoice và có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào được cho là phù hợp. FXChoice có tất cả các quyền sở hữu bản quyền và nhãn hiệu đối với các tài liệu trên trang web này và sẽ thực hiện các quyền đó trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Quyền truy cập

Trang web này và các thông tin trong đó không dành cho công dân hoặc cư dân của các khu vực tài phán mà tại đó việc sử dụng trái với luật pháp địa phương. Chúng cũng không được phân phối hoặc xuất bản theo bất kỳ cách nào dẫn đến việc công ty hoặc các chi nhánh của công ty phải xin giấy phép ở khu vực tài phán đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

FXChoice không đảm bảo tính chính xác của các tài liệu và thông tin được cung cấp trên trang web này và hoàn toàn từ chối mọi bảo đảm về khả năng có lợi nhuận hoặc tính phù hợp của chúng. FXChoice, các chi nhánh và nhân viên của FXChoice từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với tất cả tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ trang web này hoặc nội dung trong đó, FXChoice cũng không đảm bảo tính chính xác của những thông tin này.

Thông tin trên trang web chỉ dành cho mục đích thông tin, không cấu thành lời đề nghị hay lời chào mời của bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tìm lời khuyên của cố vấn tài chính trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu là lời khuyên đầu tư của FXChoice.

Giao dịch các công cụ tài chính phù hợp với những cá nhân:

 • có kiến thức về các vấn đề đầu tư
 • có khả năng chịu rủi ro kinh tế khi đầu tư
 • hiểu được những rủi ro tiềm ẩn
 • tin rằng việc đầu tư phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu tài chính của họ
 • không cần thanh khoản đầu tư

Trang web được liên kết

Trang web này chứa liên kết đến các trang web bên ngoài do bên thứ ba cung cấp. Chúng tôi không kiểm tra nội dung của các trang này và do đó từ chối mọi trách nhiệm đối với các tài liệu được đăng trên đó. Chúng tôi cũng không xác nhận hay đề xuất bất kỳ dịch vụ hay sản phẩm nào được cung cấp trên các trang này.

Tính bảo mật

Vui lòng lưu ý rằng việc gửi email qua Internet không được đảm bảo tính bảo mật. Nếu bạn gửi những thông tin nhạy cảm cho chúng tôi qua email có nghĩa là bạn chấp nhận những rủi ro liên quan.

Quyền riêng tư

Tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được bảo mật trong phạm vi công ty trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải tiết lộ những thông tin đó. Hệ thống theo dõi của trang web có thể giám sát và thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên trang web và FXChoice sẽ sử dụng những thông tin này để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

Luật áp dụng và quyền tài phán

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý rằng luật pháp của Belize sẽ được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web và các dịch vụ được cung cấp trên trang web này. Bạn cũng đồng ý rằng tòa án Belize có thẩm quyền độc quyền đối với những vấn đề nói trên. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trở nên không thể thi hành được, nó sẽ được xem xét thay thế bằng một điều khoản phù hợp khác để được coi là có thể thi hành hoặc bằng một điều khoản pháp lý gần đúng nhất với ý định của các bên. Điều này sẽ không thay thế hoặc sửa đổi bất kỳ hợp đồng và thỏa thuận nào khác mà bạn có thể có với FXChoice.

Trang web này không hướng đến bất kỳ khu vực tài phán nào và không phục vụ bất kỳ mục đích sử dụng nào trái với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Quyền và nghĩa vụ của chủ thẻ

Định nghĩa

“Tổ chức thẻ” có nghĩa là MasterCard International, VISA Europe, JCB Europe hoặc bất kỳ hiệp hội hoặc tổ chức thẻ nào khác được áp dụng dưới đây;

“Thẻ” có nghĩa là thẻ thanh toán hợp lệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có biểu tượng của MasterCard, VISA hoặc JCB hoặc bất kỳ hiệp hội hoặc tổ chức thẻ nào khác được áp dụng dưới đây;

“Chủ thẻ” có nghĩa là cá nhân được cấp thẻ và cá nhân được ủy quyền sử dụng thẻ;

“POS/POS ảo” có nghĩa là một thiết bị logic dùng để chấp nhận các thanh toán điện tử từ xa bằng thẻ thanh toán trên trang web https://myfxchoice.com;

“Dịch vụ” có nghĩa là các dịch vụ giao dịch Forex, dịch vụ cung cấp các giải pháp hàng đầu cho giao dịch Forex, kim loại quý và CFD;

“Nhà cung cấp dịch vụ” có nghĩa là FX Choice Limited (FXChoice), một công ty thương mại quốc tế có đăng ký số 105.968, địa chỉ đăng ký tại Belize, Belize City,Corner of Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302, và được quản lý bởi Ủy ban dịch vụ tài chính Belize (FSC);

“Trang web” có nghĩa là trang web https://myfxchoice.com mà tại đó, FXChoice cung cấp các dịch vụ của mình.

Thanh toán bị tranh chấp” là thủ tục hoàn lại toàn bộ hoặc một phần số tiền nhất định đã được thanh toán thông qua giao dịch thẻ. Việc hoàn lại này được thực hiện trong trường hợp xảy ra vi phạm sau khi đã chấp nhận thanh toán hoặc khi giao dịch được thực hiện trong các các điều kiện gian lận hoặc do chủ thẻ cố tình gian lận;

"Giao dịch bất thường" hay giao dịch được thực hiện trong các trường hợp “gian lận”, có nghĩa là việc cố ý sử dụng thẻ hoặc dữ liệu thẻ có được một cách bất hợp pháp (thẻ bị mất, đánh cắp hoặc thẻ được làm từ giấy tờ giả,…), cũng như việc sử dụng thẻ bị thay đổi hoặc giả mạo hoặc sử dụng dữ liệu thẻ bị đánh cắp. Đó là những giao dịch được thực hiện mà chủ thẻ thực tế không biết, không đồng ý cũng như không cho phép, và chủ thẻ từ chối chấp nhận các chi phí liên quan.

“Điều khoản và Điều kiện” này áp dụng khi sử dụng các dịch vụ thanh toán bằng thẻ qua thiết bị đầu cuối POS ảo, và điều chỉnh mối quan hệ giữa công ty FXChoice và khách hàng liên quan đến các vấn đề phát sinh từ việc chấp nhận, xử lý và phục vụ thanh toán bằng thẻ cho các dịch vụ mà FXChoice cung cấp trên trang web của công ty: https://myfxchoice.com.

Bằng cách truy cập trang web này, khách hàng đồng ý, chấp nhận và hiểu các Điều khoản và Điều kiện sau đây.

Quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ:

 1. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ tạo điều kiện thuận lợi khi khách hàng thanh toán bằng thẻ, và tuân theo các yêu cầu xử lý các khoản thanh toán đó được quy định trong luật và các quy tắc hiện hành để chấp nhận thanh toán bằng thẻ trên internet.
 2. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ chấp nhận các khoản thanh toán hợp pháp bằng tất cả các thẻ ngân hàng mang nhãn hiệu Visa, MasterCard, Maestro,…
 3. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền đơn phương đặt ra các yêu cầu hoặc hạn chế bổ sung đối với việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ.
 4. Nhà cung cấp dịch vụ có chính sách bảo mật, tuyên bố bảo vệ dữ liệu và chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật thương mại.
 5. Tất cả dữ liệu cá nhân do chủ thẻ cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ được coi là thông tin mật và sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi thủ tục pháp lý hoặc quy định theo luật hiện hành yêu cầu. Dữ liệu về chủ thẻ cũng có thể được tiết lộ cho các đối tác của FXChoice như các tổ chức tài chính hoặc các nhà cung cấp dịch vụ hoặc thanh toán khác, nếu điều đó là thực sự cần thiết cho các dịch vụ của FXChoice.
 6. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không lưu trữ, sử dụng hoặc phân phối số thẻ thanh toán và thông tin CVV2/CVC2 thu được khi thực hiện các hoạt động theo Điều khoản và Điều kiện này cho các mục đích khác với mục đích được quy định trong Điều khoản và Điều kiện hiện tại, trừ trường hợp pháp luật quy định hoặc quy định của các tổ chức thẻ quốc tế.
 7. Trong trường hợp có bất kỳ nghi ngờ hoặc nghi ngờ đã được chứng minh nào về việc truy cập trái phép các thông tin liên quan đến số thẻ và thông tin thẻ mà nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thông báo ngay cho chủ thẻ, với điều kiện là FXChoice có các thông tin cần thiết để nhận dạng và liên hệ với chủ thẻ.
 8. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền từ chối thanh toán thẻ trong các trường hợp:
  1. thẻ thanh toán không hợp lệ;
  2. không thể xác nhận việc thực hiện giao dịch;
  3. nghi ngờ về tính hợp pháp của giao dịch;
  4. nghi ngờ thẻ thanh toán là giả mạo hoặc nhái;
  5. nhận dạng (xác thực) danh tính của chủ thẻ không thành công;
  6. không xác thực được chủ thẻ;
  7. theo lệnh của ngân hàng/nhà cung cấp dịch vụ thanh toán có liên quan.
 9. Nhà cung cấp dịch vụ có thể lập trình một thông báo trực quan mà chủ thẻ có thể nhìn thấy sau khi nhận được ủy quyền, sau khi giao dịch bị từ chối, khi thực hiện thanh toán bằng thẻ qua thiết bị POS ảo.
 10. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ cung cấp các biện pháp kiểm soát đáng tin cậy khi chấp nhận thanh toán thông qua thiết bị POS ảo để tránh các giao dịch không tuân thủ các mục tiêu của “Điều khoản và Điều kiện” này.
 11. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ đảm bảo nêu rõ trên trang web những loại thẻ nào được chấp nhận để thanh toán và mức độ bảo mật của các khoản thanh toán bằng thẻ được chấp nhận đó.
 12. Theo các quy tắc có liên quan về việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng qua Internet, các công ty xử lý thẻ của nhà cung cấp dịch vụ có quyền lưu trữ thông tin về lệnh thanh toán do chủ thẻ thực hiện trong thời gian ít nhất 13 (mười ba) tháng kể từ ngày giao dịch.
 13. Các dịch vụ đã thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ có thể bị hủy theo Thỏa thuận khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ.
 14. Nhà cung cấp dịch vụ không được phép cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà pháp luật cấm.
 15. Mọi hành động nạp tiền vào tài khoản giao dịch của khách hàng sử dụng thiết bị đầu cuối POS ảo đều đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận hoàn toàn các Điều khoản và Điều kiện, thỏa thuận khách hàng, phụ lục thoả thuận cũng như các quy tắc, quy định và chương trình khác do nhà cung cấp dịch vụ thiết lập.
 16. Nhà cung cấp dịch vụ không được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp các hàng hóa, dịch vụ sau thông qua máy POS ảo và/hoặc trang web của mình khi thực hiện hoạt động kinh doanh:
  • Các nội dung khiêu dâm trẻ em;
  • Nội dung liên quan đến bạo lực thô bạo và đồi truỵ;
  • Hàng hóa, dịch vụ vi phạm bản quyền, hàng giả, nhái thương hiệu nổi tiếng;
  • Kinh doanh thuốc kê đơn;
 1. Các Điều khoản và Điều kiện hiện tại điều chỉnh mối quan hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ về các vấn đề liên quan đến việc chấp nhận, xử lý và cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt bằng thẻ thanh toán thông qua thiết bị đầu cuối POS trên trang web.
 2. Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện các hoạt động kinh doanh cung cấp và bán dịch vụ thông qua máy POS ảo và không được tham gia vào hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo hoặc cố ý lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào. Mối quan hệ giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ (FXChoice) được điều chỉnh bởi Điều khoản và Điều kiện, Thỏa thuận khách hàng, các phụ lục kèm theo và các quy tắc, quy định và chương trình khác do nhà cung cấp dịch vụ thiết lập và được khách hàng chấp nhận.
 3. FXChoice được tự do đơn phương thay đổi công ty xử lý thẻ cho các quốc gia khác nhau và theo đó thay đổi các điều kiện nạp và rút tiền bằng thẻ.

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng:

 1. Để tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này, khi sử dụng máy POS ảo để nạp tiền vào tài khoản giao dịch cho các dịch vụ giao dịch Forex, kim loại quý và CFD, khách hàng là chủ thẻ phải tuân thủ các quy định sau:
  1. Nhà cung cấp dịch vụ không chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba.
  2. Nhà cung cấp dịch vụ không chấp nhận thanh toán từ các khu vực có rủi ro cao do các yêu cầu quy định.
  3. Tên chủ thẻ phải luôn khớp với tên khách hàng trên tài khoản giao dịch.
  4. Không đưa thẻ hoặc mã kích hoạt/ PIN/ mật khẩu 3D Secure cho người khác hoặc không tiết lộ thông tin đó cho người khác.
 2. Khách hàng có nghĩa vụ tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này và chỉ có thể sử dụng thẻ của mình để nạp tiền vào tài khoản giao dịch cho các dịch vụ giao dịch Forex, kim loại quý và CFD theo hợp đồng hiện hành và các quy định pháp lý.
 3. Do tính chất của quy trình thanh toán bằng thẻ, tất cả số tiền khi nhận được sẽ được chuyển đổi thành EUR, USD hoặc GBP. Ngay cả khi thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và tài khoản giao dịch với nhà cung cấp dịch vụ có cùng loại tiền tệ (ví dụ: EUR), sẽ vẫn có thể có sự khác biệt giữa số tiền rút từ thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ và số tiền được nạp vào tài khoản giao dịch.
 4. Đối với các giao dịch chuyển tiền qua thẻ, nhà cung cấp dịch vụ sẽ không tính phí cho khách hàng và khách hàng không có nghĩa vụ phải trả phí hoa hồng cho nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, khách hàng có thể bị tính phí từ các bên thứ ba như phí từ (các) công ty xử lý/ngân hàng cung cấp dịch vụ POS ảo cho FXChoice; phí từ tổ chức phát hành thẻ thanh toán của khách hàng; phí từ ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng đại lý hoặc tổ chức thẻ quốc tế (nếu có).

Thông tin liên lạc

 1. Khách hàng có thể sử dụng thông tin liên hệ sau nếu có những câu hỏi liên quan đến việc chấp nhận, xử lý và dịch vụ thanh toán bằng thẻ không dùng tiền mặt qua thiết bị đầu cuối POS ảo để nạp tiền vào tài khoản giao dịch cho các dịch vụ giao dịch Forex, kim loại quý và CFD:
  1. Địa chỉ bưu điện: 8F Hollywood Road 30, Central, Hong Kong
  2. Email: backoffice@myfxchoice.com
 2. Dựa trên mối quan hệ hợp đồng giữa FXChoice và các đối tác và đơn vị xử lý thẻ của mình, nếu các bên đồng ý, một số giao dịch có thể được xử lý thông qua các nhà khai thác khác có POS ảo. Trong những trường hợp này, khách hàng sẽ nhận được thông báo trong Backoffice của mình về tất cả dữ liệu và thông tin liên hệ của công ty đó.

Thanh toán bị tranh chấp

 1. Nếu nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán lo ngại rằng thanh toán được thực hiện bằng thẻ bị đánh cắp, giả mạo hoặc bất thường mà chủ thẻ được ủy quyền không biết và đồng ý, thì nhà cung cấp dịch vụ có quyền tiến hành điều tra và chủ thẻ có nghĩa vụ hợp tác và cung cấp thông tin cũng như tài liệu theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc tổ chức thẻ liên quan đến các khoản thanh toán bị tranh chấp.
 2. Chủ thẻ phải bồi thường cho nhà cung cấp dịch vụ về bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí nào được chứng minh là do vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Tuyên bố rủi ro

FX Choice Limited (sau đây gọi là "FXChoice") là một công ty đầu tư được quản lý bởi Ủy ban dịch vụ tài chính (FSC) với số giấy phép: 000067/96.

FXChoice không và không thể đảm bảo cho vốn đầu tư ban đầu của khách hàng hay giá trị của khoản đầu tư đó tại bất kỳ thời điểm nào hay đảm bảo cho bất kỳ khoản tiền nào được đầu tư vào một công cụ tài chính.

Khách hàng phải thừa nhận và chấp nhận rõ ràng rằng bất kể thông tin mà công ty cung cấp là gì, giá trị của các khoản đầu tư vào một công cụ tài chính đều có thể biến động và thậm chí có thể mất hoàn toàn giá trị.

Khách hàng phải đồng ý và chấp nhận một cách rõ ràng rằng họ có thể gặp rủi ro tổn thất và thiệt hại đáng kể do việc mua và/hoặc bán các công cụ tài chính và họ chấp nhận và tuyên bố sẵn sàng chấp nhận những rủi ro này.

Khách hàng không nên đầu tư trực tiếp hay gián tiếp vào các công cụ tài chính nếu không biết và không nhận thức được những rủi ro trong tương lai của từng công cụ.

Khách hàng phải tuyên bố rằng mình đã đọc, hiểu và hoàn toàn chấp nhận những điều sau:

 • Dữ liệu về hiệu suất trong quá khứ của một công cụ tài chính không đảm bảo cho hiệu suất hiện tại và/hoặc tương lai của công cụ tài chính đó. Việc sử dụng dữ liệu lịch sử không tạo thành một dự đoán phù hợp hay đáng tin cậy về hiệu suất tương ứng trong tương lai của các công cụ tài chính.
 • Vì những lý do như nhu cầu giảm, một số công cụ tài chính có thể không được thanh khoản ngay và khách hàng có thể không bán được hoặc khó có thể có được thông tin về giá trị hoặc mức độ rủi ro liên quan của các công cụ tài chính đó.
 • Khi một công cụ tài chính được giao dịch bằng một đồng tiền khác với đơn vị tiền tệ của quốc gia cư trú của khách hàng, những thay đổi về tỷ giá hối đoái có thể có tác động tiêu cực đến giá trị, giá cả và hiệu suất của công cụ tài chính đó.
 • Rủi ro đối với các công cụ tài chính ở thị trường nước ngoài có thể khác với rủi ro thông thường tại thị trường quốc gia cư trú của khách hàng. Trong một số trường hợp, những rủi ro này có thể lớn hơn. Biến động tỷ giá hối đoái sẽ tác động đến khả năng lãi hoặc lỗ khi giao dịch ở thị trường nước ngoài.
 • Các công cụ tài chính phái sinh (ví dụ: quyền chọn, hợp đồng tương lai, kỳ hạn, hoán đổi, hợp đồng chênh lệch) có thể là các giao dịch giao ngay không thể chuyển nhượng mang lại lợi nhuận từ những biến động về tỷ giá hối đoái, hàng hóa, chỉ số thị trường chứng khoán hoặc giá cổ phiếu – được gọi là các công cụ cơ sở.
 • Giá trị của công cụ tài chính phái sinh có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá của chứng khoán hoặc bất kỳ tài sản cơ sở nào khác là đối tượng của việc mua lại.
 • Khách hàng không nên mua một sản phẩm tài chính phái sinh nếu không sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất tất cả số tiền đầu tư, các phí hoa hồng bổ sung cũng như các chi phí khác.
 • Khách hàng thừa nhận và chấp nhận rằng có thể tồn tại những rủi ro khác bên cạnh những rủi ro được mô tả ở trên.

Tiền ảo (Tiền điện tử) — Tuyên bố cảnh báo rủi ro

 • Tất cả các giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro mất vốn.
 • Các loại tiền ảo (tiền điện tử) như Bitcoin và đồng tiền điện tử khác không được quản lý bởi bất kỳ cơ quan quản lý nào và do đó sẽ không có biện pháp bảo vệ nào trong trường hợp nền tảng trao đổi hoặc lưu giữ tiền ảo lỗi hoặc ngừng hoạt động. Việc mua, nắm giữ hoặc giao dịch tiền ảo luôn tiềm ẩn rủi ro.
 • Khách hàng nên lưu ý rằng IFSC không điều chỉnh hoặc cấp phép cho tiền ảo, do đó, tiền ảo nằm ngoài phạm vi dịch vụ đầu tư được quản lý của Công ty.
 • Giá của tiền điện tử rất dễ biến động và có thể biến động mạnh và nhanh chóng bất kể điều kiện thị trường chung như thế nào, điều này có thể dẫn đến việc mất toàn bộ vốn đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử, bắt buộc phải có những kiến ​​thức chi tiết và cập nhật về công nghệ blockchain có liên quan trước khi mạo hiểm tham gia giao dịch hay đầu tư tiền điện tử.
 • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách đọc Tuyên bố cảnh báo rủi ro này, bạn đã được thông báo về những rủi ro cụ thể liên quan khi quyết định đầu tư tiền điện tử. Bạn thừa nhận và hiểu rằng thông tin trong tuyên bố này không thể và không tiết lộ đầy đủ hay làm rõ toàn bộ các rủi ro liên quan đến giao dịch hoặc đầu tư tiền điện tử.
 • Khách hàng phải chịu rủi ro rằng việc giao dịch các công cụ tài chính có thể, hoặc sẽ trong tương lai trở thành đối tượng chịu thuế và/hoặc các khoản phí khác, ví dụ như là kết quả của những thay đổi về luật pháp hoặc hoàn cảnh cá nhân của khách hàng. Công ty không đảm bảo rằng sẽ không phải nộp thuế và/hoặc bất kỳ khoản thuế trước bạ nào khác. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế và/hoặc các khoản phí khác có thể có thể phát sinh khi giao dịch.